NATUR PACK - Banner

 04.07.2023

TRIEDENIE ODPADU- ODKAZ NA WEB STRÁNKU- WWW.NATURPACK.SK

Hlavným poslaním spoločnosti NATUR-PACK, a. s., je:

 
zabezpečovať nakladanie s odpadmi (zber, zhodnocovanie a recyklovanie) pre všetky druhy odpadov zobalov a neobalových výrobkov v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov,
 
byť otvoreným a transparentným systémom pre subjekty podieľajúce sa na materiálovom toku odpadov z obalov a neobalových výrobkov a zabezpečovať ich rovnoprávne postavenie,
 
efektívne a transparentne zabezpečovať plnenie povinností výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov, s dôrazom na dôslednú kontrolu finančných tokov vedúcu kminimalizácii nákladov pre účastníkov systému,
 
realizovať a propagovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov ako základného princípu financovania triedeného zberu a zhodnocovania odpadov v SR,
 
etablovať sa ako proklientsky orientovaná a profesionálna organizácia, ktorá zaručene a fundovane spravuje prenesené zodpovednosti zákonných povinností klientov,
 
 - otvorená komunikácia a dialóg so všetkými partnermi a príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia,
 
poskytovať klientom čo najkomplexnejšie služby v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov a odpadovej legislatívy,
 
podieľať sa na „vytváraní slovenskej odpadovej legislatívy“,
 
realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov, najmä v oblasti triedeného zberu a predchádzania vzniku odpadov,
 

budovať vysoko profesionálny pracovný tím, ukotvený nielen na vysokej odbornej zdatnosti, ale aj etike, tímovej práci a lojalite.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6