ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hroncova 13, 041  70  Košice

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-KS-OSZP-2023/000284-085
Vybavuje/linka
Katarína Šmidtová/

055/6004 223
K​o​š​i​c​e​
10. 05. 2023
Vec
Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie – OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU a POZVÁNKA
Vyvesená dňa: ................................. Zvesené dňa: .................................... Podpis, pečiatka ............................... Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 523/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane prírody“), v zmysle § 54 ods. 20 zákona o ochrane prírody, prijal dňa 12.03.2020 od Slovenskej agentúry životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica žiadosť o schválenie dokumentu „Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie“ Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica v rámci projektu „Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES II)“ obstarala dokumentáciu „Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice – okolie“ (ďalej len RÚSES), vypracovanej v roku 2019 spoločnosťou ESPRIT, s.r.o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica. Predložený dokumenty RÚSES okresu Košice – okolie bol vypracovaný v zmysle prílohy č. 23 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. v platnom znení, ktorou sa vykonáva zákon a podľa Metodických pokynov na vypracovanie dokumentov RÚSES. Na základe doručenej žiadosti Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil listom č. OU-KS-OSZP-2020/005923-007 zo dňa 16.04.2020 konanie o prerokovacom a schvaľovacom procese verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená v každej obci a mestách okresu Košice-okolie po dobu 30 dní. Dokumentácia bola zverejnená na internetovej stránke Okresného úradu Košice-okolie. Oznámenie o začatí prerokovania RÚSES bolo zároveň zaslané aj dotknutých orgánom a organizáciám na pripomienkovanie v lehote do 30 dní. Po oznámení boli na tunajší úrad doručené pripomienky, stanoviská a návrhy k dokumentu RÚSES, ktoré následne orgán ochrany prírody zaslal na zapracovanie Slovenskej agentúre životného prostredia. V období schvaľovacie procesu zasiahla územie Slovenskej republiky pandémia súvisiaca s ochorením Covid 19, ktorá mala negatívny dopad na schvaľovanie, a to najmä zákaz zhromažďovať sa a teda nebolo možné zvolať pracovné stretnutie za účasti obcí, miest a dotknutých orgánov a organizácií vo veci prerokovania návrhu RÚSES. Orgán ochrany prírody oznamuje, že upravený a doplnený dokument RÚSES okresu Košice-okolie je zverejnený na verejnej tabuli Okresného úradu, Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie, konkrétne: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=66&sekcia=uradna-tabula#popis Do dokumentu je možné nahliadnuť v čase úradných hodín na Okresnom úrade Košice-okolie, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice, II. poschodie. Toto oznámenie sa zverejňuje na úradnej tabuli Okresného úradu Košice-okolie a súčasne na úradnej tabuli vo všetkých obciach a mestách okresu Košice-okolie. Obce a mestá sú povinné mať toto oznámenie vyvesené na svojej úradnej tabuli najmenej 30 dní. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada všetky obce a mestá okresu Košice-okolie, aby tunajší úrad písomne informovali o dátume vyvesenia a zvesenia oznámenia. Na schválenie dokumentácie ochrany prírody a krajiny vyhotovenej odborne spôsobilou osobou sa vyžaduje stanovisko územne príslušnej organizácie ochrany prírody. V súlade s § 54 ods. 25 zákona žiadame ŠOP SR RCOP Prešov a Správu NP Slovenský kras o odborné stanovisko. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie Vás týmto zároveň v súlade s § 54 ods. 20 zákona pozýva na ústne prerokovanie návrhu dokumentu RÚSES, a to na deň: 18.07.2023 o 11:00 hod – vo veľkej zasadačke Okresného úradu Košice-okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice.
Ing. Martina Ploščicová
poverená zastupovaním vedúcej odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​5​6​0​0​4​2​2​4​
E-mail
o​s​z​p​.​k​s​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-KS-OSZP-2023/000284-085
SAŽP, Tajovského 323/28, 974 09 Banská Bystrica 9 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (OVM), RCOP Prešov, Tajovského 28, 974 01 Banská Bystrica 1 Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, Hámosiho 188/5, 049 51 Brzotín Obec Bačkovík, Bačkovík, 044 45 Bačkovík Obec Baška, Baška 71, 040 16 Baška Obec Belža, Belža 80, 044 58 Seňa Obec Beniakovce, Beniakovce 44, 044 42 Beniakovce Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce Obec Blažice, Blažice 53, 044 16 Blažice Obec Bočiar, Bočiar, 044 57 Bočiar Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce Obec Boliarov, Boliarov 25, 044 47 Kecerovce Obec Budimír, Budimír 19, 044 43 Budimír Obec Bukovec, okres Košice-okolie, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida Obec Bunetice, Bunetice 5, 044 47 Bunetice Obec Buzica, Buzica 130, 044 73 Buzica Obec Cestice, Cestice 89, 044 71 Cestice Obec Čakanovce, okres Košice-okolie, Čakanovce 79, 044 45 Bidovce Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa Obec Čečejovce, Buzická 55, 044 71 Čečejovce Obec Čižatice, Čižatice, 044 47 Čižatice Obec Debraď, Debraď 147, 045 01 Debraď Obec Drienovec, Drienovec 368, 044 01 Drienovec Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde Obec Ďurďošík, Ďurďošík, 044 45 Ďurďošík Obec Ďurkov, Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov Obec Dvorníky-Včeláre, Dvorníky - Včeláre, 044 02 Dvorníky-Včeláre Obec Geča, Kostolná 382/8, 044 10 Geča Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov Obec Hačava, Hačava, 044 02 Hačava Obec Háj, okres Košice-okolie, Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou Obec Haniska, okres Košice-okolie, Haniska 248, 044 57 Haniska Obec Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany Obec Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21 Hodkovce Obec Hosťovce, okres Košice-okolie, Hosťovce 101, 044 02 Turňa nad Bodvou Obec Hrašovík, Hrašovík 36, 044 42 Hrašovík Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Hýľov Obec Chorváty, Chorváty 57, 044 02 Chorváty Obec Chrastné, Chrastné 86, 044 44 Chrastné Obec Janík, Janík 135, 044 05 Janík Obec Jasov, Námestie sv. Floriána 259, 044 23 Jasov Obec Kalša, Kalša 128, 044 18 Kalša Obec Kecerovce, Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce Obec Kecerovský Lipovec, Kecerovský Lipovec 56, 044 47 Kecerovský Lipovec Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 58 Kechnec Obec Kokšov - Bakša, Kokšov - Bakša 20, 044 13 Valaliky Obec Komárovce, Komárovce 22, 044 55 Komárovce Obec Kostoľany nad Hornádom, Košická 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom Obec Košická Belá, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42 Košické Oľšany Obec Košický Klečenov, Košický Klečenov 9, 044 45 Košický Klečenov Obec Kráľovce, Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Obec Kysak, Kysak 146, 044 81 Kysak Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida Obec Malá Lodina, Malá Lodina 3, 044 81 Malá Lodina Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev Obec Milhosť, Milhosť, 044 58 Milhosť Obec Mokrance, Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou Obec Mudrovce, Mudrovce, 044 47 Mudrovce Obec Nižná Hutka, Ortášska 85/8, 040 18 Nižná Hutka Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 60, 044 45 Nižná Kamenica Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa Obec Nižný Čaj, Nižný Čaj 42, 044 16 Nižný Čaj Obec Nižný Klátov, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov Obec Nižný Lánec, Nižný Lánec 54, 044 73 Nižný Lánec Obec Nová Polhora, Nová Polhora 95, 044 44 Nová Polhora Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Nováčany Obec Nový Salaš, Nový Salaš 75, 044 17 Nový Salaš Obec Obišovce, Obišovce 133, 044 81 Obišovce Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany Obec Opátka, Opátka 17, 044 65 Opátka Obec Opiná, Opiná, 044 47 Opiná Obec Paňovce, Paňovce 8, 044 71 Paňovce Obec Peder, Peder 119, 044 05 Peder Obec Perín - Chym, Perín-Chym, 044 74 Perín-Chym Obec Ploské, Ploské, 982 65 Ploské Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24 Poproč Obec Rákoš, okres Košice-okolie, Rákoš 130, 044 16 Rákoš Obec Rankovce, Rankovce 10, 044 45 Bidovce Obec Rešica, Rešica 112, 044 73 Rešica Obec Rozhanovce, SNP 121/48, 044 42 Rozhanovce Obec Rudník, okres Košice-okolie, Rudník 205, 044 23 Rudník Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov Obec Sady nad Torysou, Sady nad Torysou, Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou Obec Seňa, Seňa 200, 044 58 Seňa Obec Skároš (OVM), Skároš 91, 044 11 Ždaňa Obec Slančík, Slančík 83, 044 17 Slančík Obec Slanec (OVM), Hlavná 55, 044 17 Slanec Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto, 044 18 Slanské Nové Mesto Obec Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Sokoľany Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša Obec Štós, Štós 143, 044 26 Štós Obec Trebejov, Trebejov, 044 81 Trebejov Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde Obec Trsťany, Trsťany 20, 044 45 Trsťany Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419, 044 02 Turňa nad Bodvou Obec Turnianska Nová Ves, Turnianska Nová Ves, 044 02 Turnianska Nová Ves Obec Vajkovce, Vajkovce 84, 044 43 Vajkovce Obec Valaliky, Poľná 165/8, 044 13 Valaliky Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida Obec Veľká Lodina, Veľká Lodina, 044 81 Veľká Lodina Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka, 040 18 Vyšná Hutka Obec Vyšná Kamenica, Vyšná Kamenica 39, 044 45 Vyšná Kamenica Obec Vyšná Myšľa, Hlavná 60, 044 15 Vyšná Myšľa Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 86, 044 16 Vyšný Čaj Obec Vyšný Klátov, Vyšný Klátov 131, 044 12 Vyšný Klátov Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev Obec Zádiel, Zádiel 83, 044 02 Zádiel Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka, 044 61 Zlatá Idka Obec Žarnov, Žarnov 85, 044 02 Žarnov Obec Ždaňa, Jarmočná 4, 044 11 Ždaňa Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Radničné námestie, 969 55 Banská Štiavnica 1 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 1 Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22, 960 01 Zvolen 1 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59A, 824 84 Bratislava-Ružinov ESPRIT spol. s r.o., Pletiarska2, 969 01 Banská Štiavnica 1