Starosta obce

Elena Szabóová (nezávislá kandidátka)
Starostka obce Bočiar (od 7. decembra 2002) 

Mobil: 0908 976 048

Starosta obce

je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu končí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecnej rady a obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.