Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

V rámci predmetu zákazky je potrebné zrealizovať: opravu cestných povrchov miestnych komunikácií v obci Bočiar natiahnutím asfaltového koberca hrúbky 50 mm v predpokladanom rozsahu cca 600 m 2 a opravy výtlkov a poškodených časti komunikácií.

Zákazky s nízkou hodnotou

Nadlimitné zakázky

    Podlimitné zakázky

      Prieskum trhu