SlovenskýEnglish

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030

 05.06.2023

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) .

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-inovacna-strategia-kosickeho-kraja-2121-2030

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín, na základe vopred dohodnutého termínu. Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom okresný úrad v sídle kraja rozhodne, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona.


1 2 3 4 5 6 7 >