SlovenskýEnglish

Koronavírus - prijaté opatrenia v Základnej škole

 16.03.2020

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, vážení rodičia,

Vedenie Základnej školy Haniska 290, 044 57 Haniska, vydáva toto usmernenie z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia prenosných ochorení.

    Základná škola Haniska 290, 044 57 Haniska sa riadi usmernením hlavného hygienika SR usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa obce Haniska.

Riaditeľstvo školy zabezpečí:

  • Prísnu dezinfekciu priestorov školy (najmä spoločné priestory, sociálne zariadenia, kľučky na dverách),
  • Mydlá a jednorazové utierky do všetkých tried, sociálnych zariadení a pri vstupe do školskej jedálne,
  • Hygienu priestorov v zmysle prevádzkového poriadku,
  • Pravidelné vetranie priestorov,
  • Pobyt žiakov počas veľkej prestávky v kmeňovej triede,
  • Sledovanie zdravotného stavu žiakov, v prípade, že sa u žiaka vyskytnúpríznaky ochorenia, bezodkladne telefonicky kontaktovať zákonného zástupcu žiaka, žiaka izolovať do určenej miestnosti, podať zákonnému zástupcovi žiaka pokyny pri postupe ( pozitívna/negatívna cestovateľská anamnéza),
  • Zdržiavanie sa osôb (zákonných zástupcov, rodičov) v priestoroch školy, možné iba na nevyhnutný čas.

Žiaci boli  dňa 9.3.2020 poučení o týchto opatreniach prostredníctvom školského rozhlasu

Vážení rodičia, žiadame vás, aby ste v prípade, že ste počas jarných prázdnin alebo počas posledných dní navštívili krajinu v zahraničí, v ktorej bol koronavírus Covid-19 SARS-CoV 20 potvrdený bezodkladne informovali o skutočnosti triednu učiteľku a odkonzultovali ďalší postup.

V prípade, že sa žiaci vrátili, resp. prídu z oblasti, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu musia kontrolovať svoj zdravotný stav v najbližších 14 dňoch od návratu. Taktiež musia vo zvýšenej miere kontrolovať svoj zdravotný stav v prípade, že boli v kontakte s osobou, ktorá sa z takejto oblasti vrátila.

V prípade, že sa u ktoréhokoľvek žiaka objavila v priebehu 14 dní najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesť v hrdle, musí:

  • Ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky,
  • V prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku.

Takáto osoba nesmie chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

  • V prípade, že príznaky nebudú závažné, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.

Vaše otázky môžete adresovať epidemiológom aj prostredníctvom e-mailu: novykoronavirus@uvzsr.sk alebo aj na linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

Odporúčame riadiť sa Usmernením hlavného hygienika SR:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_HH_SR_COVID-19_druha_aktualizacia.pdf?fbclid=IwAR3I0FXFx9QNoaYeiPkvsZqjI30JABZjS9iw1DD00pjNNQ40d9_JsWh7eVA


1 2 3 4 5 6 7 >