SlovenskýEnglish

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na Základnej škole, Haniska 290, 044 57 Haniska od 1. júna 2020 do konca školského roku 2019/2020

 28.05.2020

Tieto pokyny  sú vydané v súlade s usmerneniami  MŠVVaŠ a RÚVZ a budú podľa potreby priebežne aktualizované.

Základná škola, Haniska 290, 044 57 Haniskaa (ďalej len „škola“) bude znovuotvorená 1. júna 2020 pre

-           žiakov 1. až 5. ročníka

-           žiakov špeciálnej triedy – všetky ročníky – elokované pracovisko v Sokoľanoch

Znovuotvorené pre žiakov budú aj :

- školský klub

- školská jedáleň

Hlavným zámerom návratu do školy podľa MŠVVaŠ je pre deti znovuobjavenie získaných návykov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnovenie prirodzeného socializačného prežívania v rovesníckych skupinách, zníženie zaťaženia zákonných zástupcov. Táto dochádzka je dobrovoľná a je na zvážení zákonných zástupcov, hlavne v prípade ak dieťa alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, patrí do rizikovej skupiny. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak  vyučovania zúčastňovať, pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

 O znovuotvorení školy rozhodol zriaďovateľ Obec Haniska (25.5.2020).

Na otvorenie a prevádzku školy je zabezpečený odborný personál. Škola je pripravená materiálne, aby boli dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia.

 

Povinnosť zákonného zástupcu:

 Zákonný zástupca dodržiava tieto pokyny riaditeľa školy:

-          Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

-          Žiak sa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, ak v daný deň potrebuje absolvovať lekárske vyšetrenie. Na druhý deň môže nastúpiť do školy iba s potvrdením v žiackej knižke o lekárskom ošetrení.  

-          Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

-          Do školy privedie žiaka v čase medzi 7.00 – 7.45, do budovy školy zákonný zástupca nevchádza.

-          Odchod žiaka zo školy písomne vyznačí vo vyhlásení. Bez podpísaného prehlásenia, že dieťa môže odísť zo školy samé, ho zo školy nepustíme.

-          Ak bude žiak navštevovať školský klub, zákonný zástupca písomne uvedie predpokladaný čas odchodu žiaka z klubu /nie je nevyhnutné ho dodržať, údaj je len informačný/.

-          Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

-          V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Zákonnému  zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.

Žiak

Príchod žiakov do školy na ZŠ Haniska 290, 044  57 Haniska  bude realizovaný dvoma vstupmi do školy:

a) Žiaci prichádzajúci pešo a autobusom budú vchádzať cez veľkú bránu.

b) Žiaci prichádzajúci autom budú vchádzať cez malú bránku okolo detského ihriska, kde týmto žiakom bude odmeraná teplota priamo v aute cez stiahnuté okienko. Ak bude všetko  v poriadku, žiak pôjde do školy, v prípade teploty odchádza žiak domov.

-          Po príchode do školy bude žiakom každé ráno meraná teplota zamestnancom školy.

-          Po príchode do školy si žiak dezinfikuje ruky.

-          Po príchode do školy si žiak do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

-          Po uložení vecí do skrinky odchádza priamo do svojej skupiny, nezdržiava sa na chodbe.

-          Rešpektuje pokyny vyučujúcich i všetkých dospelých.

-          Nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej  skupiny, v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-
vzdelávací proces.

-          Dodržiava hygienické pravidlá počas pobytu v škole.

-          Zdržiava sa počas celého dňa len vo svojej skupine.

-          Do školskej jedálne odchádza len so svojou skupinou, s rúškom. Pred obedom si dezinfikuje ruky. Jedlo a pitie si nedokladá. Príbor si neberie sám.

Personálne zabezpečenie školy

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečia pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením Covid-19.

Ostatné činnosti (upratovanie, strava)  zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením Covid-19.

Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (príloha č.1).

V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Za rozdelenie žiakov do skupín počas vyučovania i počas pobytu v ŠKD zodpovedá riaditeľka školy. Skupina sa počas týždňa nemení. Skupinu vedie celý týždeň ten istý pedagogický zamestnanec.

Žiaci budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov na 1 skupinu.  Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade zníženia počtu žiakov v skupine,  k zmene môže dôjsť až nasledujúci týždeň. Skupinu môžu tvoriť aj žiaci dvoch vekovo blízkych ročníkov.

     Vyučovanie pre žiakov 1. stupňa a žiakov 5. ročníka bude v čase 7.50- 11.30. Učiteľ, ktorý vedie skupinu, má vzhľadom na danú situáciu možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto má možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania. Zároveň je nevyhnutné, aby prítomnosť žiakov v škole mala význam nielen pre rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií žiakov, ale aj pre pedagogických zamestnancov (rozvoj kreativity pri koncipovaní obsahu a formy vzdelávania spôsobom, ktorý je pre žiakov príťažlivý.) Skupiny budú vytvorené podľa ročníkov. Predpokladá sa vyučovanie s triednym učiteľom.

Na obed budú odchádzať skupiny podľa časového harmonogramu.

 Po skončení vyučovania odchádza skupina na obed.

Vyučovanie žiakov špeciálnej triedy bude zabezpečené v čase 7.50-11.30.

O obsahu a forme vyučovania vedúci skupiny vedie zápis v ETK.

Podľa platného usmernenia k  obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne „od nástupu žiakov do školy“. Preto sa písomné a ústne skúšanie do konca školského roku 2019/2020 nebude realizovať.

Dištančné vyučovanie pre žiakov, ktorí do školy nenastúpia, bude zabezpečené

a)      pre žiakov 5.- 9. ročníka bez zmeny, bude táto frekvencia vo väčšom počte, hlavne hlavných predmetov

b)      pre žiakov 1.- 4. ročníka  podľa dohody s triednym učiteľom, žiaci sa pripoja na vyučovaciu hodinu v škole, resp. budú dostávať zadania na prácu ako doteraz.


Po skončení VVP podľa záujmu nasleduje výchovná činnosť v ŠKD:

činnosť v ŠKD bude organizovaná formou aktivít, ktoré budú prebiehať v areáli školy (trávnatá plocha alebo školské ihrisko) v prípade priaznivého počasia, ŠKD bude v prevádzke do 16:00 hod.

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem svojej skupiny v interných priestoroch školy, kde prebieha VVP.

Ďalšie hygienické opatrenia kvôli prevencii nákazy Covid- 19

Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

Je zabezpečená dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom  umiestneným pri vstupe do školy.

Nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúško alebo ochranný štít.

Pedagogickí  a odborní zamestnanci (napr. asistent učiteľa alebo sociálny pedagóg) používajú  rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu.

V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je povinnosťou vedúceho skupiny často a intenzívne vetrať.

Odporúča sa organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy. V externom prostredí odporúčame vykonávať aj telesno-výchovné aktivity, nie vo vnútornom prostredí telocvične.

Zamestnanci  opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je nutné organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.

Skupiny žiakov sa vonku intervalovo striedajú /podľa dohody vedúcich skupín s vedením školy/  alebo každá skupina využije  oddelený priestor /podľa dohody vedúcich skupín s vedením školy/.

Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.

Toalety musia byť stále vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.

Ventilátory sa nebudú v skupinách používať.

Upratovanie a dezinfekcia toaliet sa vykoná minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

Upratovačky boli poučené a informované  o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.

Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude  vykonávať najmenej raz denne.

Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.


Stravovanie

Školské stravovanie bude zabezpečené v bežnej podobe.

Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

Skupiny žiakov sa budú stravovať podľa harmonogramu, aby nedošlo k ich premiešavaniu.

Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom.

Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.

Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.


Pri podozrení na ochorenie

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID –19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o  tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

V prípade potvrdenia ochorenia

Základná škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

Zriaďovateľ spoločne so základnou školou bude realizovať tieto opatrenia podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov žiakov obvyklým spôsobom.

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky školy a školského klubu  detí po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Haniska, 26.5.2020                                                               

Mgr. Helena Borufková, riaditeľka školy


1 2 3 4 5 6 7 >