SlovenskýEnglish

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY

 05.01.2022

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Bočiar ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 05.01.2022 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín – orech kráľovský (Juglans regia) podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku v zastavanom území obce parcela č. 67/34 v k.ú. Bočiar, ktorá je vo vlastníctve súkromnej osoby.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. 


1 2 3 4 5 6 7 >