SlovenskýEnglish

Strategický park Valaliky - oznámenie o možnosti vyjadrenia sa k podkladom rozhodnutia

 13.10.2022

Navrhovateľ listom zo dňa 22.09.2022 predložil na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, doplňujúce informácie v zmysle § 29 ods. 10 zákona. Následne vo vyššie stanovenej lehote listom zo dňa 10.10.2022 predložil dodatok k doplňujúcim informáciám. Všetky relevantné informácie a podklady sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategicky-park-valaliky


1 2 3 4 5 6 7 >