SlovenskýEnglish

Strategický park Valaliky - zámer navrhovanej činnosti

 21.07.2022

Navrhovateľ Valaliky Industrial Park, s.r.o., Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, predložil Okresnému úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 21.07.2022 zámer navrhovanej činnosti: „Strategický park Valaliky“. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom.

Zámer je zverejnený na elektronickej adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategicky-park-valaliky

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Zároveň Vás upozorňujeme, že zámer svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona, v ktorom Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodne, či sa uvažovaná činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa zákona. Nakoľko Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada podľa § 29 ods. 3 zákona i na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či predložený zámer má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona.

Zámer „Strategický park Valaliky“ bude zverejnený na webovom sídle Obce Bočiar:

· Zverejnené od: 21.07.2022

· Zverejnené do: 14.08.2022

 

1 2 3 4 5 6 7 >