SlovenskýEnglish

VÝZVA NA VYKONANIE VÝRUBU/OKLIESNENIA STROMOV A INÝCH PORASTOV PRI REALIZÁCIÍ VÝROBOV V OCHRANNOM PÁSME vn/vvn VEDENÍ FORMOU VEREJNEJ VYHLÁŠKY

 09.11.2020

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s.

vyzýva

všetkých vlastníkov nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Bočiar, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa !43 zákona č.251/2012 Z.z. 

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 31.12.2020

Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť VSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti.

Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa !23 Vyhlášky MPSVaR SR.č. 508/2009 Z.z.,

Pre uplatnenie náhrady nákladov od spoločnosti VSD je potrebné si rozsah a spôsob vykonania výrubu/okliesnenia, ako aj predpokladanú výšku nákladov vopred písomne odsúhlasiť.  Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že pod maximálnou výškou nákladov, ktorá Vám môže byť uznaná, sa  rozumie aktuálna trhová cena vo výške najnižšej ponuky relevantných poskytovateľov výrubov porastov v danej lokalite.

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Schneiderová,

+421 908 787 221, schneiderova_m@vsdas.sk

V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo Výzve, spoločnosť VSD vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov do termínu 31.12.2021.

Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.


1 2 3 4 5 6 7 >