SlovenskýEnglish

NATUR PACK - Banner

 04.07.2023

TRIEDENIE ODPADU- ODKAZ NA WEB STRÁNKU- WWW.NATURPACK.SK

Hlavným poslaním spoločnosti NATUR-PACK, a. s., je:

 
  • zabezpečovať nakladanie s odpadmi (zber, zhodnocovanie a recyklovanie) pre všetky druhy odpadov zobalov a neobalových výrobkov v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov,
  • byť otvoreným a transparentným systémom pre subjekty podieľajúce sa na materiálovom toku odpadov z obalov a neobalových výrobkov a zabezpečovať ich rovnoprávne postavenie,
  • efektívne a transparentne zabezpečovať plnenie povinností výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov, s dôrazom na dôslednú kontrolu finančných tokov vedúcu kminimalizácii nákladov pre účastníkov systému,
  • realizovať a propagovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov ako základného princípu financovania triedeného zberu a zhodnocovania odpadov v SR,
  • etablovať sa ako proklientsky orientovaná a profesionálna organizácia, ktorá zaručene a fundovane spravuje prenesené zodpovednosti zákonných povinností klientov,
  • otvorená komunikácia a dialóg so všetkými partnermi a príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia,
  • poskytovať klientom čo najkomplexnejšie služby v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov a odpadovej legislatívy,
  • podieľať sa na „vytváraní slovenskej odpadovej legislatívy“,
  • realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov, najmä v oblasti triedeného zberu a predchádzania vzniku odpadov,
  • budovať vysoko profesionálny pracovný tím, ukotvený nielen na vysokej odbornej zdatnosti, ale aj etike, tímovej práci a lojalite.

 


Zoznam aktualít: