SlovenskýEnglish

Voľba kontrolóra obce Bočiar

 11.08.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Bočiar

        v y h l a s u j e
na základe uznesenia č.2/6/2021 § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce a určuje deň konania voľby na deň 22.09.2021
 

Zoznam aktualít: